Tisztelt értékpapírszámla tulajdonos!

Internetes egyenleglekérdező al­kal­ma­zá­sunk­kal le­he­tő­sé­ge nyí­lik ar­ra, hogy az ér­ték­pa­pír­szám­la-vezető pénz­ügyi szol­gál­ta­tó­já­tól ka­pott ki­mu­ta­tá­so­kat össze tud­ja vet­ni a szol­gál­ta­tó MNB-nek meg­kül­dött, sze­mé­lyes ada­to­kat nem tar­tal­ma­zó adat­szol­gál­ta­tá­sá­val.

Miért jó ez Önnek?

Az online egyenleg rendszeres el­len­őr­zé­sé­vel meg­győ­ződ­het ar­ról, hogy szol­gál­ta­tó­ja hiá­nyos­sá­gok nél­kül ve­ze­ti ér­ték­pa­pír szám­lá­ját, vagy­is az MNB és Ön fe­lé is ugyan­azo­kat az in­for­má­ció­kat szol­gál­tat­ja.

Dear securities account owner,

Our online balance enquiry application allows you to compare the reports received from your investment service provider that manages your securities account with the data (containing no personal information) transferred by the service provider to the MNB.

What are the benefits?

By checking the online balance on a regular basis you can make sure that your service provider manages your securities account correctly, i.e. it transfers the same information to the MNB and to you.

Hogyan éri el a szolgáltatást?

Az értékpapírszámla-vezető szol­gál­ta­tó egy ál­lan­dó, 24 je­gyű be­lé­pé­si azo­no­sí­tót ké­pez min­den ügy­fe­lé­nek, amely­et éven­te egy­szer meg­küld Ön­nek, de ké­rés­re év köz­ben is le­he­tő­ség nyí­lik ar­ra, hogy meg­kér­dez­ze tő­le.

A szolgáltató a belépési azo­no­sí­tó mel­let a ha­vi ki­mu­ta­tás elé­ré­sé­hez jel­szót is kép­ez az ügy­fe­lek ré­szé­re. A jel­szó két rész­ből áll. A szol­gál­ta­tó szám­lán­ként egy 3 nu­me­ri­kus ka­rak­ter­ből ál­ló ún. jel­szó-elő­ta­got ké­pez, amely a szám­la meg­szű­né­sé­ig ál­lan­dó. A jel­szó-elő­tag kö­tő­jel­lel kap­cso­ló­dik a szin­tén a szol­gál­ta­tó ál­tal min­den hó­nap­ban új­ra kép­zett, az­az ha­von­ta vál­to­zó 12 ka­rak­te­res jel­szó­rész­hez. A szol­gál­ta­tó a jel­szót, az­az a jel­szó-elő­ta­got és a 12 ka­rak­te­res jel­szó­részt pos­tai vagy elek­tro­ni­kus úton jut­tat­ja el Ön­höz.

Az MNB online egyenleg-lekérdező al­kal­ma­zá­sá­nak hasz­ná­la­ta so­rán, a web­es fe­lü­le­ten Ön a 24 je­gyű azo­no­sí­tó­val és a 12 ka­rak­te­res jel­szó­rész meg­adá­sá­val tud be­je­lent­kez­ni. Az ÉSZLA mo­bil­al­kal­ma­zás hasz­ná­la­ta so­rán a jel­szó-elő­tag­ot is meg kell ad­nia, azon­ban csak a szám­la el­ső le­kér­de­zé­se so­rán, a to­váb­bi be­je­lent­ke­zé­sek fo­lya­mán már nem szük­sé­ges.

Milyen időpontra vonatkozó információkat láthat?

Az aktuális jelszóval mindig az adott ha­vi szám­la­ki­vo­na­tot tud­ja le­kér­dez­ni, ami­re vo­nat­ko­zó­an a le­kér­de­zés a ha­vi szám­la­ki­vo­na­tot kö­ve­tő hó­nap 10. mun­ka­nap­tól az azt kö­ve­tő má­so­dik hó­nap 10. mun­ka­nap­já­ig le­het­sé­ges. A si­ke­res be­je­lent­ke­zés után mód­já­ban áll le­töl­te­ni a ki­mu­ta­tást PDF for­má­tum­ban.

Milyen adatokat láthat az egyenleg-le­kér­de­ző ki­mu­ta­tá­sá­ban?

A kimutatásban két fő információt tekinthet meg:
1. A rendelkezésre álló felhasználható egyen­le­get (pénz­esz­kö­zök jo­gi egyen­le­ge).
2. A számlán vezetett értékpapírok el­ne­ve­zé­sét és da­rab­szá­mát (ér­ték­pa­pí­rok kész­le­te).

Felhívjuk figyelmét, hogy a kimutatásban nem je­len­nek meg az op­ci­ós és ha­tár­idős esz­kö­zök, va­la­mint nem tar­tal­maz­za az egyes ér­ték­pa­pí­rok ak­tuá­lis pia­ci ér­té­két.

Mit tegyen, ha a kimutatásban szereplő adatok el­tér­nek a szol­gál­ta­tó más ki­mu­ta­tá­sai­ban sze­rep­lő ada­tai­tól?

Amennyiben eltérést észlel az online ki­mu­ta­tás­ban sze­rep­lő in­for­má­ci­ók és az egyéb ki­mu­ta­tás­ban sze­rep­lő in­for­má­ci­ók kö­zött, on­line fe­lü­le­tün­kön a Fel­ügye­let mun­ká­ját se­gí­tő jel­zést te­het, me­lyet ne­vé­nek meg­adá­sa nél­kül küld­het el. Az el­té­rés ­ren­de­zé­sé­hez azon­ban az ér­ték­pa­pír­szám­la-ve­ze­tő szol­gál­ta­tó­nál kell pa­naszt ten­nie.

Hova fordulhat a rendszer használatával kap­cso­la­tos tech­ni­kai kér­dé­sek­kel?

Az online egyenleglekérdező alkalmazással kap­cso­la­tos tech­ni­kai se­gít­ség­nyúj­tás kér­he­tő:
• Telefonon: naponta 8-20 óráig a 06 1 550-1826 számon,
• E-mailben: az eszla@1818.hu e-mail címen.

How can I access the service?

The service provider managing the securities account generates a permanent login ID for its clients, which it sends to you once a year, but you can also request it during the year.

In addition to the login ID, the service provider also provides a password for clients to access the monthly statement. The password consists of two parts. The service provider creates a so-called password prefix of 3 numeric characters per account, which is permanent until the account is closed. The password prefix is linked by a hyphen to a 12-character password part, which is also created by the service provider for each month and thus changes every month. The provider will send you the password, i.e. the password prefix and the 12-character password part, by post or electronically.

When using the MNB's online balance enquiry application, you can log in on the web interface by entering your 24-digit ID and the 12-character password part. You also have to enter the password prefix when using the ÉSZLA mobile application, but only for the first account enquiry and not for subsequent logins.

What is the reference date for the enquiry?

With the current password you can always view the current monthly statement, for which the enquiry is possible from the 10th working day of the month following the monthly statement until the 10th working day of the second month following the monthly statement. After successful login, you can download the report in PDF format.

What information is shown in the report?

The report shows two key pieces of information:
1. The available balance (balance of financial assets)
2. The description and number of the securities held on the account (the stock of securities)

Please note that the report does not contain options and futures as financial instruments or the current market value of the individual securities.

What if there is a mismatch between the report data and data from other reports?

If you notice any difference between the information contained in the online report and information contained in any other report, you can submit a ticket, without indicating your name, on our online platform to help the Supervisory Authority's work. However, you will have to lodge a complaint with the investment service provider managing your securities account in order to settle the issue.

Technical assistance

• By phone: every day between 8 a.m. and 8 p.m. at +36 1 550-1826
• By e-mail: at eszla@1818.hu