Felhasználási feltételek

A felhasználó az MNB Értékpapír egyen­leg on­line le­kér­de­zé­si rend­sze­rét (a to­váb­bi­ak­ban: ÉSZLA) hasz­nál­ja, mely elek­tro­ni­kus in­for­má­ci­ós rend­szer hasz­ná­la­tát az MNB fi­gye­lem­mel kí­sé­ri, rög­zí­ti és nap­lóz­za a tő­ke­pi­ac­ról szó­ló 2001. évi CXX. tör­vény 142/A. § (4) be­kez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott kor­lá­to­zá­sok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel. Az ÉSZLA cookie-kat hasz­nál an­nak ér­de­ké­ben, hogy a fel­hasz­ná­ló a le­he­tő leg­ma­ga­sabb szin­tű szol­gál­ta­tás­ban ré­sze­sül­jön. Az ÉSZLA az azo­no­sí­tás ér­de­ké­ben le­kér­de­ző cookie-t hasz­nál a fel­hasz­ná­ló rend­szer­be tör­té­nő be­je­lent­ke­zé­se so­rán, mely cookie az azo­no­sí­tást kö­ve­tő­en tör­lő­dik az ESZLÁ-ból. To­váb­bá az ÉSZLA vissza­jel­ző cookie-t al­kal­maz, ami csak a rend­szer­ből tör­té­nő vissza­jel­zés ide­je alatt lé­te­zik, azt kö­ve­tő­en tör­lés­re ke­rül. Rész­le­tes tá­jé­koz­ta­tót ol­vas­hat az MNB hon­lap cookie hasz­ná­la­tá­ról a kö­vet­ke­ző linken: Süti (cookie) tájékoztató. A fel­hasz­ná­ló az ÉSZLA-t csak az ér­ték­pa­pír­szám­lá­já­nak és ügy­fél­szám­lá­já­nak az elő­ző hó­nap utol­só nap­já­ra vo­nat­ko­zó hely­ze­té­nek meg­is­me­ré­se cél­já­ból hasz­nál­hat­ja. Az ÉSZLA min­den et­től el­té­rő cé­lú hasz­ná­la­ta ti­los, és bün­te­tő­jo­gi vagy pol­gár­jo­gi fe­le­lős­ség­re vo­nás­sal jár. A fel­hasz­ná­ló az ÉSZLA hasz­ná­la­tá­nak meg­kez­dé­sé­vel el­fo­gad­ja és tu­do­má­sul ve­szi az előb­bi­ek­ben tör­tént tá­jé­koz­ta­tást.

Terms and Conditions

The user uses the MNB Securities balance online enquiry system (hereinafter: ESZLA), and the MNB monitors, records and logs the use of this electronic system according to the limitations stipulated in Article 142/A (4) of Act CXX of 2001 on capital markets. ESZLA uses cookies to ensure that the user can enjoy the highest possible standard of service. ESZLA uses enquiry cookies for identification when the user logs into the system, and after identification, this cookie is deleted from ESZLA. For a detailed description of the use of cookies, please follow this link on the MNB’s website: Cookie Guidelines. In addition, ESZLA also uses feedback cookies, which exist only during the feedback from the system, after which they are deleted. Users are only allowed to use ESZLA to check the balance(s) of their securities and customer account(s) for the last day of the previous month. It is forbidden to use ESZLA for any other purpose, and any other use entails criminal or civil liability. By starting to use ESZLA, the user accepts and understands the above information.